Darmowa dostawa do Paczkomatów od 100 zł.
 

Regulamin

sklepu internetowego Shelter.pl§1 Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.shelter.pl, dalej zwanym „Sklepem Internetowym”, sposób zakupu produktów znajdujących się na Naszej stronie, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego, potwierdza, iż zapoznał się treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Sklep internetowy prowadzony jest przez spółkę Shelter.pl Sp. z o.o. (dawniej K2 Events Igor Orłowski) z siedzibą we Wrocławiu ul. Ślężna 146-148, 53-111 Wrocław; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001015369 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 8992950624; REGON: 524343237.

4. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem witryny Sklepu internetowego pod adresem: www.shelter.pl, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.§2 Definicje


1. Użytkownik/Kupujący/Usługobiorca – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług Sklepu Internetowego.

2. Konsument – użytkownik będący osobą fizyczną, który dokonuje w Sklepie Internetowym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Produkt/Towar – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym w celu sprzedaży.

4. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawartą na odległość pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Sprzedawca/Usługodawca – Shelter.pl Sp. z o.o. (dawniej K2 Events Igor Orłowski) z siedzibą we Wrocławiu ul. Ślężna 146-148, 53-111 Wrocław; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001015369 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 8992950624; REGON: 524343237.

6. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

7. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

8. Rejestracja – zespół czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Użytkownika formularza on-line znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego.

9. Dostawa - czynność faktyczna polegającą na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

10. Dostawca – firma, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

11. Dostawca – podmiot lub organizacja, który ma za zadanie dostarczyć towary zamówione przez Użytkowników na wskazany przez Nich adres dostawy.

12. Strona Internetowa Sklepu - strona internetowa, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działająca w domenie www.shelter.pl.

13. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

14. Formularz Zamówienia - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

15. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym loginem (nazwą) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.

16. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.§3 Wymogi techniczne


1. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu oraz przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, poza wymogami określonymi w pkt. 1, niezbędne jest również posiadanie aktywnego konta e-mail.§4 Rejestracja i konto użytkownika


1. Rejestracja oraz założenie Konta przez Usługobiorcę w Sklepie Internetowym jest bezpłatne oraz dobrowolne. Usługa jest świadczona przez Usługodawcę w sposób ciągły, od chwili dokonania aktywacji Konta przez Usługobiorcę.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Rejestracja oraz założenie Konta przez Usługobiorcę następuje poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie Usługodawcy Formularza Rejestracyjnego, znajdującego się na Stronie Internetowej Sklepu.

4. Usługobiorca jest zobowiązany podać w Formularzu Rejestracyjnym prawdziwe dane. W przypadku podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych danych, Usługodawcy przysługuje prawo odmowy Jego Rejestracji lub - w przypadku ustalenia, że dane są nieprawdziwe, po dokonaniu Rejestracji - prawo zablokowania Konta Usługobiorcy oraz Jego wyrejestrowania. O fakcie oraz przyczynach odmowy Rejestracji lub blokady Konta Usługobiorca zostanie poinformowany drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

5. Po przesłaniu wypełnionego Formularza Rejestracyjnego, Usługobiorca otrzyma od Usługodawcy potwierdzenie Rejestracji i założenia Konta na adres e-mail wskazany przez Niego w Formularzu Rejestracyjnym.

6. W przypadku, gdy po Rejestracji i założeniu Konta przez Użytkownika, jego dane ulegną zmianie, Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych. Zmiana danych następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza aktualizacyjnego po zalogowaniu się na konto Usługobiorcy.

7. Usługobiorca może w każdym czasie, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów zrezygnować z posiadania Konta w Sklepie Internetowym. W celu dokonania rezygnacji z posiadania Konta należy wysłać swoją rezygnację do Usługodawcy na adres e-mail: info@shelter.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie konta Usługobiorcy przez Usługodawcę.§5 Zamówienia


1. Użytkownik może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Aby złożyć zamówienie, Użytkownik wybiera Produkty znajdujące się w Sklepie Internetowym i umieszcza je w koszyku.

3. Do czasu dokonania płatności, Użytkownik może przeglądać zawartość swojego koszyka oraz kontrolować wartość zamówienia.

4. Użytkownik w każdym czasie może anulować swoje zamówienie poprzez usunięcie Produktów z koszyka.

5. W celu złożenia zamówienia, Użytkownik podaje wszystkie niezbędne informacje dostępne w Formularzu Zamówienia (m.in. adres i sposób dostawy, formę płatności), który jest wysyłany do Sprzedawcy, a następnie dokonuje przelewu środków pieniężnych na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy. Każdorazowo przed finalizacją zamówienia, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybrany towar i dostawę. Ponadto, Użytkownik jest informowany o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży.

6. Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia Użytkownika poprzez przesłanie mu wiadomości drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, a po zatwierdzeniu zamówienia, Sprzedawca wysyła również informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

7. Złożenie zamówienia na produkty znajdujące się w Sklepie Internetowym jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

8. Kupujący może anulować swoje zamówienie w ciągu 24 godzin od jego złożenia, pod warunkiem, że Sprzedawca nie przystąpił do jego realizacji.

9. Sprzedawca przystępuję do realizacji zamówienia po dokonaniu zapłaty za zamówiony towar.

10. Sprzedawca realizuje zamówienia w dni robocze.§6 Płatności


1. Podane w Sklepie Internetowym ceny są cenami brutto. Pozostałe koszty związane z umową sprzedaży będą podane Użytkownikowi przy składaniu zamówienia poprzez Formularz Zamówienia.

2. Użytkownik ma do wyboru następujące formy płatności
• płatność elektroniczna i płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl

3. W przypadku wyboru płatności tradycyjnej w PayU na rachunek bankowy Sprzedawcy, za zamówienie należy zapłacić w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.

4. Użytkownik wyraźnie upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur w formie elektronicznej.§7 Dostawa


1. Dostawa Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym realizowana jest na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej.

2. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Towaru bez wad.

3. Dostawa Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym jest odpłatna. Wszystkie koszty związane z dostawą Produktów będą wskazane Użytkownikowi w trakcie składania zamówienia przez Formularz Zamówienia.

4. Szacowany termin realizacji zamówienia wskazany będzie przez Sprzedawcę każdorazowo przy finalizacji zamówienia.

5. Zamówione towary są dostarczane do Użytkownika za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany przez Użytkownika w Formularzu Zamówienia. W dniu wysłania zamówienia, Sprzedawca przesyła informację o nadaniu przesyłki na adres e-mail Użytkownika.

6. Użytkownik ma do wyboru następujące formy dostawy:
• przesyłka kurierska
• paczkomaty InPost

7. W przypadku gdy Dostawca nie zastanie Kupującego pod wskazanym przez Niego adresem Dostawy, Dostawca pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Kupujący będzie dostępny pod wskazanym adresem. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sprzedawcy przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Nim termin i koszt Dostawy.§8 Zbieranie opinii o produktach i Sklepie


1. Sklep po zrealizowaniu zamówienia ma prawo zwrócić się do klienta z prośbą o wystawienie opinii na portalach innych niż strona internetowa sklepu.

2. Sprzedawca jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Klienta opinii na temat transakcji dokonywanej przez Klienta w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Klientów w rezultacie otrzymania ankiet. Klient dokonujący zakupu w Sklepie wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo Sp. z o.o oraz na przetwarzanie przez Ceneo Sp. z o.o jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety.§9 Reklamacje


1. W przypadku, gdy dostarczony Towar ma wady, Kupujący może dokonać reklamacji wadliwego Towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona przez producenta.

2. Reklamacja związana z Towarem lub realizacją Umowy Sprzedaży może zostać złożona przez Kupującego w formularzu reklamacyjnym, który znajduje się na dedykowanej stronie Reklamacja.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia.§10 Gwarancja


1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.§11 Odstąpienie od umowy sprzedaży


1. Kupujący, będący Konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, który zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

3. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć pisemnie na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca ma obowiązek w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez Niego płatności, w tym koszty Dostawy Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument podczas dokonywania zakupu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. W przypadku, gdy Konsument wybrał inny niż najtańszy sposób Dostawy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Konsument zwraca produkt na adres Sprzedawcy.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.§12 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną


1. Zarówno Usługobiorca, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Usługobiorca, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Usługobiorcy.

3. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę podczas Rejestracji.§13 Postanowienia końcowe


1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2020 r.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Użytkownika.

3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania zmiany na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej Użytkownika, przesyłając Mu tekstu zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje treści zmienionego Regulaminu, jest On zobowiązany zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §11 Regulaminu.


 
0
[]